1

ملانصرالدین به نام ترکیه ثبت شد

آذرقلم: روایت ملا نصرالدین در هفدهمین کمیته بین‌دولت‌های میراث ناملموس یونسکو ثبت جهانی شد.
به گزارش آذرقلم، بنا به روایات تاریخی، این شخصیت بذله‌گو سال 1208 در روستای خرطو (محله ملانصرالدین) از توابع شهر سیوری‌حصار اسکی‌شهیر متولد شد و شهرتش به سراسر جهان رسید.
شهرداری سیوری‌حصار برای گرامیداشت نام ملا نصرالدین به‌عنوان نماد فکاهی، برنامه‌های متعددی در زادگاهش و سایر شهرهای کشور در نظر گرفته است.

کتاب داستان‌های «ملانصرالدین» به کُردی ترجمه شد - ایسنا