- سایت خبری آذرقلم - http://azargalam.ir -

تعرفه آگهی های آذرقلم

ردیف تعرفه انتشار آگهی در پایگه خبری آذرقلم مدت پایه: یک ماه قیمت
۱ ستون آخر دست چپ: اندازه بنر ۲۲۰*۱۳۵ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲ کادر بالای ستون جدیدترین اخبار اندازه هر بنر ۲۲۰*۱۳۵ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳ کادر پایین ستون «پربازدیدترین» اندازه هر بنر ۲۲۰*۱۳۵ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴ کادر بالای یادداشت اندازه هر بنر ۲۲۰*۱۳۵ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵ کادر بالای گزارش اندازه هر بنر ۲۲۰*۱۳۵ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۶ کادر بالای طنز و کاریکاتور اندازه هر بنر ۲۲۰*۱۳۵ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۷ کادر بالای مصاحبه اندازه هر بنر ۲۲۰*۱۳۵ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۸ کادر پایین مصاحبه اندازه هر بنر۲۲۰*۱۳۵ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

 

* به عنوان حسن همکاری ، دو عنوان خبر از مجموعه آگهی دهنده در سایت خبری آذرقلم به صورت رایگان و به عنوان اشانتیون در طول یک ماه انتشار می یاید.